දෑඟිලි තුඬින් සයිබර් අවකාශයේ සැරිසරන්න ශ්‍රී ලාංකීය සයිබර්පති සිහළ FM සමඟ එක්වන්න...

දෙස් විදෙස් තොරතුරු සමඟ දේශපාලන, කාලීන හා විනෝදාත්මක වැඩසටහන් සඳහා ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම දේශයක සිට අත රැඳි ජංගම දුරකථනයෙන් පිවිසෙන්න.